Tóalmási Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Tóalmás Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
2252 Tóalmás, Béke utca 18.
Tel/Fax: 29/426-026, 20-249-9646
E-mail: csaladgondozo.2252toalmas@gmail.com

Tóalmási Család- és Gyermekjóléti Szolgálat bemutatása:

Munkatársak:

Fricz Erzsébet   családsegítő, tel.:06-20-249-96-46

Kalmár-Szálas Erika családsegítő asszisztens

Munkáltató: dr. Szikszai Tibor jegyző
Elérhetősége: jegyzo@toalmas.hu
Tel.:   06- 20-391-0912

Ügyfeleink részére a szolgáltatás igénybevétele ingyenes, az igénybevételhez (1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet alapján) azonban a SZEMÉLYAZONOSÍTÓ ADATOK megadása, a TAJ és LAKCÍMKÁRTYA bemutatása szükséges.

2016. január 1-től működő Tóalmás Család- és Gyermekjóléti Szolgálat egy Szolgáltatóként látja el a családsegítői és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat nyitva álló helyisége:

2252 Tóalmási, Béke u. 18    

Ügyfélfogadás:

 • Hétfő: 8.30-16.30
 • Kedd: nincs ügyfélfogadás
 • Szerda: 8:30-12.00
 • Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
 • Péntek: nincs ügyfélfogadás

Hétfőtől-péntekig a megadott telefonszámon munkaidőben elérhető a családsegítő.

A szolgálat nyitva álló helyiségében hetente 5 órában  tart pszichológia megsegítést Jaczina Tímea pszichológus.

A szolgálat által ellátandó feladatok :         

 1. figyelemmel kíséri a településen élő családok, gyermekek, személyek életkörülményeit, szociális helyzetét, gyermekjóléti és szociális ellátások, szolgáltatások iránti szükségletét, gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást igénylő helyzetét,
 2. a jelzésre köteles szervezeteket felhívja jelzési kötelezettségük írásban – krízishelyzet esetén utólagosan – történő teljesítésére, veszélyeztetettség, illetve krízishelyzet észlelése esetén az arról való tájékoztatásra,
 3. tájékoztatja a jelzőrendszerben részt vevő további szervezeteket és az ellátási területén élő személyeket a veszélyeztetettség jelzésének lehetőségéről,
 4. fogadja a beérkezett jelzéseket, felkeresi az érintett személyt, illetve családot, és a szolgáltatásairól tájékoztatást ad,
 5. a probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékéhez, a gyermek, az egyén, a család szükségleteihez igazodó intézkedést tesz a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, illetve a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében,
 6. veszélyeztetettség esetén kitölti a gyermekvédelmi nyilvántartás vonatkozó adatlapjait
 7. az intézkedésekről tájékoztatja a jelzést tevőt
 8. a beérkezett jelzésekről és az azok alapján megtett intézkedésekről heti rendszerességgel jelentést készít a család- és gyermekjóléti központnak,
 9. a jelzőrendszeri szereplők együttműködésének koordinálása érdekében esetmegbeszélést szervez, az elhangzottakról feljegyzést készít,
 10. egy gyermek, egyén vagy család ügyében, a kijelölt járási jelzőrendszeri tanácsadó részvételével, lehetőség szerint az érintetteket- beleértve az ítélőképessége birtokában lévő gyermeket- és a velük foglalkozó szakembereket is bevonva esetkonferenciát szervez
 11. éves szakmai tanácskozást tart és éves jelzőrendszeri intézkedési tervet készít,
 12. a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak segítése érdekében folyamatos kapcsolatot tart az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálattal.

 

A szociális segítőmunka keretében

 

 1. segíti az igénybevevőket a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozásában, a családban élő gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében,
 2. az igénybe vevő szükségleteinek kielégítése, problémájának megoldása, céljai elérése érdekében számba veszi és mozgósítja az igénybevevő saját és környezetében jelentkező erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe, újabb problémák megelőzésébe,
 3. koordinálja az esetkezelésben közreműködő szakemberek, valamint a közvetített ellátásban, szolgáltatásban dolgozók együttműködését,
 4. az eset szerinti aktuális probléma megoldásában érintett összes szakember és a család – és gyermekjóléti központ bevonásával, a közös problémadefiniálás, a vállalt feladatok tisztázása, a segítő folyamat együttes megtervezése érdekében esetmegbeszélést, illetve – az előbbiek mellett – a család problémában, illetve a megoldásában érintett tagjainak, a lehetséges támaszt jelentő személyeknek, továbbá korától, érettségétől függően az érintett gyermeknek a részvételével esetkonferenciát szervez,
 5. a szolgáltatást igénybe vevő személy, család, illetve gyermek és szülő (törvényes képviselő) közreműködésével szükség szerint, de legalább hathavonta értékeli az esetkezelés eredményességét,
 6. közreműködik a válsághelyzetben levő várandós anya problémáinak rendezésében.

 

Az ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás érdekében

 

 1. folyamatosan figyelemmel kíséri az érintett személyt, illetve családot veszélyeztető körülményeket és a veszélyeztetett személy, illetve család szolgáltatások és ellátások iránti szükségleteit,
 2. a más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítése érdekében együttműködik a területén található szolgáltatókkal, segítséget nyújt a szolgáltatások, ellátások igénylésében,
 3. a válsághelyzetben levő várandós anyát segíti a támogatásokhoz, ellátásokhoz, szükség esetén a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutásban,
 4. segíti a gyermeket, illetve a családját az átmeneti gondozáshoz való hozzájutásban, az átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében, illetve elősegíti a gyermek mielőbbi hazakerülését.

 

A családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítése céljából

 

 1. olyan szabadidős és közösségi programokat szervez, amelyek megszervezése, vagy az azokon való részvétel a rossz szociális helyzetben lévő szülőnek aránytalan nehézséget okozna,
 2. kezdeményezi a köznevelési intézményeknél, az ifjúsággal foglalkozó szociális és kulturális intézményeknél, valamint az egyházi és a civil szervezeteknél az a) pont szerinti programok megszervezését.

 

A hivatalos ügyek intézésében való közreműködés körében

 1. segítséget nyújt a szolgáltatást igénybe vevők ügyeinek hatékony intézéséhez,
 2. tájékoztatást nyújt az igénybe vehető jogi képviselet lehetőségéről,
 3. a gyámhivatal, valamint a család- és gyermekjóléti központ felkérésére a gyermekvédelmi nyilvántartás megfelelő adatlapját kitöltve környezettanulmányt készít,
 4. a gyámhivatal felkérésére tájékoztatást nyújt az örökbefogadott gyermek fejlődéséről, körülményeiről és a családba való beilleszkedéséről. Amennyiben a család- és gyermekjóléti központ szakmai támogatását igényli, vagy a család- és gyermekjóléti központ feladatkörébe tartozó szolgáltatás, intézkedés szükségessége merül fel, esetmegbeszélést kezdeményez. A gyermeket fenyegető közvetlen és súlyos veszély esetén a gyermekjóléti központ értesítése mellett közvetlenül is javaslatot tesz a hatóság intézkedésére.

A szolgálat munkájával kapcsolatos észrevételei, javaslatait megteheti dr. Szikszai Tibor szakmai vezető felé.

 1.Ellátottjogi képviselő: Forgács Béla :ellátottjogi képviselő

e-mail: bela.forgacs@ijb.emmi.gov.hu 06-20-4899-529

2.Gyermekjogi képviselő:Juhász Leventéné 06-20/4899-629

e-mail: leventene.juhasz@ijb.emmi.gov.hu.