Önkormányzati Választások 2019

A Helyi Választási Iroda elérhetősége

Cím: 2252 Tóalmás, Fő tér 1-3.

Tel.: 06-29-427-147
Fax: 06-29-426-606

E-mail: jegyzo@toalmas.hu

A helyi választási iroda tagjai

Helyi Választási Iroda vezetője: Mezeiné Kovács Margit

Helyi Választási Iroda tagja: 

Szabóné Herczeg Edit
Tóthné Erdélyi Csilla

 

A Helyi Választási Iroda Vezetőjének közleménye a képviselők számának  megállapításáról:

1. melléklet

 

A TÓALMÁSI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG TAGJAI

Tóalmás község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 23. §-ában biztosított jogkörében eljárva – figyelemmel a Ve.17. és 18. §-ában foglaltakra – a választásokon közreműködő Helyi Választási Bizottság tagjait, póttagjait a 185/2019. (VIII.29.)   számú határozatával az alábbiak szerint választotta meg:

Választott tagok:

Ozsváth Erika elnök
Balázsi Lívia elnökhelyettes
Radáné Tóth Éva tag

Választott póttagok:
Kővágó Tamásné
Tóth Tibor

2. melléklet (HVB alakuló ülés jkv. 2019. 09. 02.)

A helyi önkormányzati választással kapcsolatos letölthető dokumentumok

Ikon

Helyi Választási Bizottsági ülés jegyzőkönyv 2019.09.09. 2.72 MB 50 downloads

Jegyzőkönyv a Helyi Választási Bizottság üléséről. Napirendi pontok: Jelöltek...
Ikon

Helyi Választási Bizottsági ülés jegyzőkönyv 2019.09.06. - A jelöltek nyilvántartásba vétele 7.88 MB 86 downloads

Helyi Választási Bizottsági ülés jegyzőkönyv 2019.09.06. - A jelöltek nyilvántartásba...
Ikon

A képviselő-testület megválasztandó tagjainak száma 267.37 KB 69 downloads

1/2019.(II.12.) sz. HVI vezetői határozat ...

 

Tájékoztató a jelölés folyamatával kapcsolatos tudnivalókról

Jelölő szervezet bejelentése

Jelölő szervezet a választás kitűzésekor a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerősen szereplő párt, valamint egyesület, a szakszervezet kivételével, ha a választási bizottság a jelölő szervezetek nyilvántartásába felvette.(A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 3. § 3. pontja)

Azt a szervezetet, amely jelöltet vagy listát kíván állítani, a választás kitűzését követően jelölő szervezetként be kell jelenteni a területi választási bizottságnál vagy a Nemzeti Választási Bizottságnál. A jelölő szervezetet a képviseletére jogosult személy jelentheti be.

A nemzetiségi szervezet bejelentéséhez csatolni kell az alapszabályát, amely bizonyítja, hogy a szervezet megfelel a nemzetiségi szervezettel szemben a nemzetiségek jogairól szóló törvényben támasztott követelményeknek. (Ve. 119. §, 307/D. §)

Jelölt- és listaállítás

Egyéni listás képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

Polgármester-jelölt az, akit
a) a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a,
b) a 10 000 lakost meghaladó, de 100 000 vagy annál kevesebb lakosú település esetén legalább 300 választópolgár,
c) a 100 000-nél több lakosú település esetén legalább 500 választópolgár
jelöltnek ajánlott.

A megyei választókerületben listát állíthat az a jelölő szervezet, amely a választókerület választópolgárai 0,5%-ának ajánlását összegyűjtötte.(A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 8-10. §)

Az egyéni listás jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások konkrét számát a helyi választási iroda vezetője, a főpolgármester-jelölt, valamint a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát a területi választási iroda vezetője állapítja meg legkésőbb 2019. augusztus 8-áig.

A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát – egész számra felfelé kerekítve – a központi névjegyzék 2019. augusztus 7-ei adatai alapján kell megállapítani. (Ve. 307/E. §)

Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Az ajánlóívet a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelölő szervezet a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási irodától igényelheti a választás kitűzését követően.

A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2019. augusztus 24-én átadja az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. A választási iroda valamennyi ajánlóívet egyedi azonosítóval lát el. (Ve. 120-121. §)

Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik. Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja.

Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat. Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza.

Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét, személyi azonosítóját – ha nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának számát – és aláírását.

Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője bárhol gyűjthet, az alábbi kivételekkel:

Nem gyűjthető ajánlás:
a) az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
b) a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
c) tömegközlekedési eszközön,
d) állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
e) felsőoktatási és köznevelési intézményben,
f) egészségügyi szolgáltató helyiségében, valamint
g) a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló magánterületen.

Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét. (Ve. 122-123. §)

A jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságnál. A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után 1000 Ft. Nem szabható ki bírság a legkésőbb a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után. A választási bizottság a bírság kiszabásáról a (2) bekezdés szerinti határidő elteltét követő nyolc napon belül dönt.(Ve. 124. §)

Az egyéni listás jelöltet, a polgármester-jelöltet a helyi választási bizottság, a főpolgármester-jelöltet a területi választási bizottság veszi nyilvántartásba. (Ve. 307/G. §)

Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet és a főpolgármester-jelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni. [Ve. 307/G. § (1) bek. )

Nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választása

Jelölő szervezet:

Jelölő szervezet a választás kitűzésekor a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerősen szereplő nemzetiségi szervezet, ha a választási bizottság a jelölő szervezetek nyilvántartásába felvette.(Ve. 3. § 3. pont)

A törvény 50-72. § alkalmazásában nemzetiségi szervezet a párt és a szakszervezet kivételével a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában szereplő olyan egyesület, amelynek rögzített célja a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti, konkrétan megjelölt nemzetiség képviselete.Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Njt.) 2. § 14. pont)

Jelölt- és listaállítás

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöléséhez a nemzetiségi névjegyzékben a választás kitűzésének napján szereplő választópolgárok 5%-ának, de legalább 5 választópolgár ajánlása szükséges.

A területi nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az a nemzetiségi szervezet állíthat listát, amely a fővárosban, megyében kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán legalább a választások 10%-ában önállóan jelöltet állított, és amely a választópolgárok legalább 2%-ának ajánlását összegyűjtötte.

Az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az a nemzetiségi szervezet állíthat listát, amely a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán legalább a választások 10%-ában önállóan jelöltet állított, és amely a választópolgárok legalább 2%-ának ajánlását összegyűjtötte. Kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati választás hiányában bármely nemzetiségi szervezet állíthat listát.

Két vagy több nemzetiségi szervezet közös egyéni jelöltek alapján – ugyanazon szervezetek részvételével – közös listát állíthat. Egy nemzetiségi szervezet egy választókerületben csak egy – önálló vagy közös – lista állításában vehet részt.

Egy listán legfeljebb háromszor annyi jelölt szerepelhet, mint a megválasztható képviselők száma. Ha a listáról egy jelölt kiesik, helyére a listán soron következő jelölt lép.

Egy nemzetiségi szervezet csak egy nemzetiséget képviselhet.

Egy személy csak egy települési, egy területi és egy országos önkormányzati jelölést fogadhat el.
A választást akkor lehet megtartani, ha legalább annyi jelölt van, mint a megválasztható képviselők száma. (Njt. 58-63. §)

A jelölt, lista állításához szükséges ajánlások számát a választást kitűző határozatban, egész számra kerekítve állapítja meg a Nemzeti Választási Bizottság. (Ve. 316. §)

Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Az ajánlóív a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási irodától igényelhető a választás kitűzését követően.

A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2019. augusztus 24-én adja át az igénylő vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. [Ve. 121. § (2) bek. ]

A választási iroda valamennyi ajánlóívet egyedi azonosítóval lát el. (Ve. 120-121. §)

A választási iroda – az ajánlóív átadásával egyidejűleg – ingyenesen átadja a jelölő szervezet számára a névjegyzékben a nemzetiség választópolgáraként szereplő választópolgárok nevét és lakcímét. A nemzetiség választópolgáraként az adatátadást követően névjegyzékbe vett választópolgárok adatait tartalmazó kiegészítő adatszolgáltatást a jelölő szervezet 2019. szeptember 8-án 16.00 óráig, illetve 2019. szeptember 30-án 16.00 óráig igényelheti. Az adatszolgáltatás adatait kizárólag az ajánlások gyűjtése, valamint közvetlen politikai kampány céljára lehet felhasználni. Az adatszolgáltatás adatait a nyilvántartásba vett jelölt és listát állító jelölő szervezet legkésőbb a szavazás napján köteles megsemmisíteni, és az erről készült jegyzőkönyvet három napon belül köteles átadni az adatszolgáltatást teljesítő választási irodának. E kötelezettség elmulasztása esetén a választási iroda bírságot szabhat ki. (Ve. 317. §)

A települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet a helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba. (Ve. 318. §)
A települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni. [Ve. 318. § (1) bek.]

A területi nemzetiségi önkormányzati választáson állított listát és az azon szereplő jelölteket a területi választási bizottság, az országos nemzetiségi önkormányzati választáson állított listát és az azon szereplő jelölteket a Nemzeti Választási Bizottság veszi nyilvántartásba. (Ve. 319. §)

A területi és az országos nemzetiségi önkormányzati választáson állított listát legkésőbb 2019. szeptember 10-én 16.00 óráig kell bejelenteni. [Ve. 319. § (1) bek.]

Tájékoztató választópolgároknak

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának időpontja: 2019. október 13. /308/2019. (VII. 26.) KE határozat/

Azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja 2019. augusztus 23-ig. /A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 115. § (2) bekezdése/

A helyi választási iroda készíti el az értesítőt és adja át vagy küldi meg annak a választópolgárnak, aki 2019. augusztus 7-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe. /Ve. 116. § (1) bekezdés/

Választójog

-Minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó és választható legyen.

-Az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárának joga van, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó és választható legyen.

-Magyarországon menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert minden nagykorú személynek joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó legyen.

-Nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt. Nem választható az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgára, ha az állampolgársága szerinti állam jogszabálya, bírósági vagy hatósági döntése alapján hazájában kizárták e jog gyakorlásából./Magyarország Alaptörvénye XXIII. cikk (1)-(6) bekezdés/
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán

-a választópolgár lakóhelyén vagy – ha legkésőbb 2019. június 26-án tartózkodási helyet is létesített – bejelentett tartózkodási helyén választhat,a választópolgár bármely választókerületben választható,

-nem választható, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti.
/a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 1. § (2)-(3) bekezdés/

Városunkban 8 egyéni listás képviselői mandátum szerezhető meg. (Övjt. 4. § d)

Kik szavazhatnak átjelentkezéssel: (szavazóköri névjegyzéket érintő kérelem)

Átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthat be, akinek a választás kitűzését megelőzően legalább harminc nappal (legkésőbb 2019. június 26-ig) létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart.

-Az átjelentkezési kérelemnek a Ve. 92. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt (választópolgár neve, születési neve, születési helye, anyja neve, személyi azonosítója) adatokon túl tartalmaznia kell a választópolgár tartózkodási helyének címét.

-A helyi választási iroda vezetője a kérelem alapján a választópolgárt törli a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékéből, egyidejűleg felveszik a tartózkodási helye szerinti szavazókör névjegyzékébe.

-A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe, ha legkésőbb 2019. október 11-én tartózkodási helyét megszüntette. /Ve. 307/A. § – 307/B. §/

Határidő: a kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig meg kell érkeznie a helyi választási irodához.

Az átjelentkező választópolgár

a) levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig,

b) személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 11-én 16.00 óráig visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.

Átjelentkezés másik szavazókörbe – a választást megelőző 66. naptól lehet benyújtani

Mozgóurna iránti kérelem: (szavazóköri névjegyzéket érintő kérelem)

-A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt gátolt választópolgár nyújthatja be.

-A mozgóurna iránti kérelem a benyújtás módjának függvényében meghatározott időpontig nyújtható be a helyi választási irodához, továbbá a szavazás napján legkésőbb 12.00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.

-A mozgóurna iránti kérelemnek a Ve. 92. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt (választópolgár neve, születési neve, születési helye, anyja neve, személyi azonosítója) adatokon túl tartalmaznia kell a szavazókör területén lévő tartózkodási helyét, ahová a mozgóurna kivitelét kéri, ha az a magyarországi lakcímétől eltér, valamint a mozgóurna-igénylés okát. /Ve. 103. § (1)-(3) bekezdés/

Határidő: a kérelemnek
– levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig,
– személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 11-én 16.00 óráig vagy
– 2019. október 11-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 13-án 12.00 óráig,

-az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. október 13-án, legkésőbb 12.00 óráig kell beérkeznie.

Mozgóurna igénylése a helyi és nemzetiségi önkormányzati választásokra – a választást megelőző 66. naptól lehet benyújtani.

Fogyatékossággal élő választópolgárok segítése: (központi névjegyzéket érintő kérelem)

A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segítséget igényelheti választójogának gyakorlása érdekében:

– Braille-írással készült értesítő megküldése,
– könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése,
– Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során,
– akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása. /Ve. 88. §/

A szavazólap kitöltésében segítheti az Ön által választott segítő, vagy ha ilyen személy nincs jelen, akkor a szavazatszámláló bizottság két tagja is segítségére lehet.

A helyi választási iroda területén a szavazóhelyiségek mindegyike akadálymentes.

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet,

– személyesen a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti helyi választási irodához vagy
– levélben, ügyfélkapun vagy a választások hivatalos honlapján keresztül a lakcíme szerinti választási irodához nyújthatja be. /Ve. 91. § (1) bekezdés)
Segítség a fogyatékossággal élők szavazásához

Folyamatosan (választástól függetlenül) benyújtható kérelmek

(Ilyen kérelmet  választások közötti időszakban is be lehet nyújtani. A kérelem a benyújtását követően megtartott valamennyi választásra szól, amíg vissza nem vonja azt.)

Nemzetiségi névjegyzékbe vétel

Személyes adatok kiadásának tiltása

-Szavazóköri, valamint központi névjegyzéket érintő kérelem a Nemzeti Választási Iroda https://www.valasztas.hu  hivatalos honlapján online benyújtható vagy postai úton történő benyújtáshoz a formanyomtatvány pdf formátumban a honlapról letölthető.

A Helyi Választási Iroda postacíme: 2252Tóalmás, Fő tér 1-3.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán külképviseleti választási iroda nem működik. /Ve. 304. §/

Felhívjuk a választópolgárok figyelmét, hogy a fent leírtak alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, az országgyűlési és az európai parlamenti választásoktól eltérően:

-csak magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazhatnak,
–külképviseleten történő szavazásra nincs lehetőség.

 

Mezeiné Kovács Margit sk.
HVI vezető