Segítőkéz Szociális Központ

Segítőkéz Szociális Központ
2252 Tóalmás, Béke utca 18.
Tel/Fax: 29/426-026, 20-249-9646
E-mail: csaladgondozo.2252toalmas@gmail.com

Szolgáltatásaink:

 • Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
 • Házi segítségnyújtás
 • Szociális étkezés

Segítőkéz Szociális Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat bemutatása:

Munkatársak:
intézményvezető, családsegítő, tel.:06-20-2499-646
szociális asszisztens, tel: 06-29-426-026

Ügyfeleink részére a szolgáltatás igénybevétele ingyenes, az igénybevételhez (1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet alapján) azonban a SZEMÉLYAZONOSÍTÓ ADATOK megadása, a TAJ és LAKCÍMKÁRTYA bemutatása szükséges.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat nyitva álló helyisége: 2252 Tóalmási, Béke u. 18    

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8.00-16.30
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8:00-12.00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: nincs ügyfélfogadás

Hétfőtől-péntekig a megadott telefonszámon munkaidőben elérhető a családsegítő.
A szolgálatnál (Tóalmás, Béke u. 18) hetente 5 órában pszichológus szakember tart pszichológiai megsegítést.

A szolgálat által ellátandó feladatok :         

 1. figyelemmel kíséri a településen élő családok, gyermekek, személyek életkörülményeit, szociális helyzetét, gyermekjóléti és szociális ellátások, szolgáltatások iránti szükségletét, gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást igénylő helyzetét,
 2. a jelzésre köteles szervezeteket felhívja jelzési kötelezettségük írásban – krízishelyzet esetén utólagosan – történő teljesítésére, veszélyeztetettség, illetve krízishelyzet észlelése esetén az arról való tájékoztatásra,
 3. tájékoztatja a jelzőrendszerben részt vevő további szervezeteket és az ellátási területén élő személyeket a veszélyeztetettség jelzésének lehetőségéről,
 4. fogadja a beérkezett jelzéseket, felkeresi az érintett személyt, illetve családot, és a szolgáltatásairól tájékoztatást ad,
 5. a probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékéhez, a gyermek, az egyén, a család szükségleteihez igazodó intézkedést tesz a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, illetve a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében,
 6. veszélyeztetettség esetén kitölti a gyermekvédelmi nyilvántartás vonatkozó adatlapjait
 7. az intézkedésekről tájékoztatja a jelzést tevőt
 8. a beérkezett jelzésekről és az azok alapján megtett intézkedésekről heti rendszerességgel jelentést készít a család- és gyermekjóléti központnak,
 9. a jelzőrendszeri szereplők együttműködésének koordinálása érdekében esetmegbeszélést szervez, az elhangzottakról feljegyzést készít,
 10. egy gyermek, egyén vagy család ügyében, a kijelölt járási jelzőrendszeri tanácsadó részvételével, lehetőség szerint az érintetteket- beleértve az ítélőképessége birtokában lévő gyermeket- és a velük foglalkozó szakembereket is bevonva esetkonferenciát szervez
 11. éves szakmai tanácskozást tart és éves jelzőrendszeri intézkedési tervet készít,
 12. a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak segítése érdekében folyamatos kapcsolatot tart az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálattal.

A szociális segítőmunka keretében

 1. segíti az igénybevevőket a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozásában, a családban élő gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében,
 2. az igénybe vevő szükségleteinek kielégítése, problémájának megoldása, céljai elérése érdekében számba veszi és mozgósítja az igénybevevő saját és környezetében jelentkező erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe, újabb problémák megelőzésébe,
 3. koordinálja az esetkezelésben közreműködő szakemberek, valamint a közvetített ellátásban, szolgáltatásban dolgozók együttműködését,
 4. az eset szerinti aktuális probléma megoldásában érintett összes szakember és a család – és gyermekjóléti központ bevonásával, a közös problémadefiniálás, a vállalt feladatok tisztázása, a segítő folyamat együttes megtervezése érdekében esetmegbeszélést, illetve – az előbbiek mellett – a család problémában, illetve a megoldásában érintett tagjainak, a lehetséges támaszt jelentő személyeknek, továbbá korától, érettségétől függően az érintett gyermeknek a részvételével esetkonferenciát szervez,
 5. a szolgáltatást igénybe vevő személy, család, illetve gyermek és szülő (törvényes képviselő) közreműködésével szükség szerint, de legalább hathavonta értékeli az esetkezelés eredményességét,
 6. közreműködik a válsághelyzetben levő várandós anya problémáinak rendezésében.

Az ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás érdekében

 1. folyamatosan figyelemmel kíséri az érintett személyt, illetve családot veszélyeztető körülményeket és a veszélyeztetett személy, illetve család szolgáltatások és ellátások iránti szükségleteit,
 2. a más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítése érdekében együttműködik a területén található szolgáltatókkal, segítséget nyújt a szolgáltatások, ellátások igénylésében,
 3. a válsághelyzetben levő várandós anyát segíti a támogatásokhoz, ellátásokhoz, szükség esetén a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutásban,
 4. segíti a gyermeket, illetve a családját az átmeneti gondozáshoz való hozzájutásban, az átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében, illetve elősegíti a gyermek mielőbbi hazakerülését.

A családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítése céljából

 1. olyan szabadidős és közösségi programokat szervez, amelyek megszervezése, vagy az azokon való részvétel a rossz szociális helyzetben lévő szülőnek aránytalan nehézséget okozna,
 2. kezdeményezi a köznevelési intézményeknél, az ifjúsággal foglalkozó szociális és kulturális intézményeknél, valamint az egyházi és a civil szervezeteknél az a) pont szerinti programok megszervezését.

A hivatalos ügyek intézésében való közreműködés körében

 1. segítséget nyújt a szolgáltatást igénybe vevők ügyeinek hatékony intézéséhez,
 2. tájékoztatást nyújt az igénybe vehető jogi képviselet lehetőségéről,
 3. a gyámhivatal, valamint a család- és gyermekjóléti központ felkérésére a gyermekvédelmi nyilvántartás megfelelő adatlapját kitöltve környezettanulmányt készít,
 4. a gyámhivatal felkérésére tájékoztatást nyújt az örökbefogadott gyermek fejlődéséről, körülményeiről és a családba való beilleszkedéséről. Amennyiben a család- és gyermekjóléti központ szakmai támogatását igényli, vagy a család- és gyermekjóléti központ feladatkörébe tartozó szolgáltatás, intézkedés szükségessége merül fel, esetmegbeszélést kezdeményez. A gyermeket fenyegető közvetlen és súlyos veszély esetén a gyermekjóléti központ értesítése mellett közvetlenül is javaslatot tesz a hatóság intézkedésére.

Házi segítségnyújtás:

Munkatárs:
Házi gondozónő, tel.: 06-20-293-5952
A szolgáltatást a gondozónő napi 8 órában hétfőtől-péntekig végzi.

Célja és feladata:

Az ellátást igénybevevő fizikai, mentális és szociális szükségleteinek kielégítése – saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, a meglévő képességek fenntartásával, felhasználásával – biztosított legyen; az integrált működési rendnek megfelelően, szükség szerint a szolgáltatói központon belüli más részegységek közreműködésével.

A szolgáltatást igénybevevő személy részére saját lakókörnyezetében, az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátásokat biztosítja. A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást biztosít.

Szociális segítés keretében közreműködik a lakókörnyezeti higiénia megtartásában, a háztartási tevékenységekben, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzetek elhárításában történő segítségnyújtásban, szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözéskor segítséget nyújt.

Személyi gondozás keretében biztosítja az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását, a gondozási és ápolási feladatok elvégzését, valamint a szociális segítés keretében biztosított szolgáltatásokat.

A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően a Szt. 63.§ (5) bekezdése szerint vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A házi segítségnyújtást a Szt. 63.§ (6) bekezdésében foglaltak szerint a gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. 

A szolgáltatás nyújtása során az SzCsM rendelet 27.§ (5) bekezdése, valamint a rendelet 5. számú melléklete szerinti tevékenységnaplót vezet, melyet az integrált intézmény igazgatójának megbízása alapján a szakmai vezető havonta aláír.

Szociális étkezés

Munkatárs:
Szociális asszisztens
A Szociális étkeztetés célja, feladata:

Az 1993. évi III. tv. 62. § (1): „Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorulóknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen:

 1. koruk,
 2. egészségi állapotuk,
 3. fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
 4. szenvedélybetegségük, vagy
 5. hajléktalanságuk miatt.”

Az intézmény munkájával kapcsolatos észrevételei, javaslatait megteheti az intézményvezető felé.

1.Ellátottjogi képviselő elérhetősége:06-20-4899-595,
e-mail: gizella.mandel@ijsz.bm.gov.hu

2.Gyermekjogi képviselő elérhetősége:  06-20-4899-555,
e-mail: boglarka.meggyesfalvi@ijsz.bm.gov.hu.

Nagykátai Család- és Gyermekjóléti Központ

(telephely; Járási Csoport, Pszichológusok, Kapcsolattartási ügyelet)

Cím: 2760, Nagykáta Petőfi S. u. 3.
Telefon: 06 29-788-339
Mobil: 06 30-384-2546
E-mail: kozpont.nagykata@csaladgondozo.hu

Kik vehetik igénybe?

A Járási Csoport szolgáltatásait kötelezés hatására vehetik igénybe ügyfeleink, amennyiben a gyermeket hatósági intézkedés (védelembe vétel, nevelésbe vétel, ideiglenes hatályú elhelyezés, családbafogadás, utógondozás) alá vonja az illetékes Gyámügyi és Igazságügyi Osztály. 

A Járási Csoport szolgáltatásáról:

 • A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.
 • A szolgáltatás célja: hatósági intézkedés alá vont gyermek esetében a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, illetve veszélyeztetettségének megszüntetése, a már családjából kiemelt gyermek vér szerint családjába való visszahelyezése.

A Járási Csoport esetmenedzsere:

A hatósági intézkedéssel érintett gyermekek védelmére irányuló esetmenedzseri tevékenységre abban az esetben van szükség, ha a családban jelentkező nehézséget az alapellátás önkéntes igénybevételével megszüntetni nem lehet. Ezekben az esetekben a központ esetmenedzsereinek feladata, hogy a családdal és egyéb, a családot ismerő szakemberekkel közösen a családokban jelentkező működési zavarok, veszélyeztő tényezők megszüntetése kerüljenek.

Az esetmenedzser rendszeres kapcsolatot tart:

 • a családdal, amely történhet családlátogatás keretein belül, vagy a települési Család-és Gyermekjóléti Szolgálat irodájában, előre egyeztetett időpontban, vagy meghívásra,
 • a helyi Család-és Gyermekjóléti Szolgálattal, valamint a település jelzőrendszeri tagjaival is azért, hogy a gyermek érdekében a legmegfelelőbb döntés születhessen.

Az esetmenedzser szakmai munkája során javaslattal él az illetékes Gyámügyi és Igazságügyi Osztálya felé a hatósági intézkedés megszüntetésére, fenntartására, vagy más gyermekvédelmi intézkedés megtételére. Amennyiben más ellátás, szolgáltatás igénybevételét tartja indokoltnak, akkor az illetékes szakembert bevonja a szakmai munkába.

Tóalmás település esetmenedzserének elérhetősége:

06-30/530-4731, bakki.nagy.edina@csaladgondozo.hu