Tóalmási Szent András Római Katolikus Plébánia

templom9

Cím: 2252 Tóalmás, Fő út 24
Tel./Fax: 29/ 426-677
A Plébánia vezetője: Karácsondi Mihály plébános (+3630 216 3431) (e-mail: karacsondi@gmail.com)
Templomgondnok: Sebők Andor
Irodavezető: Romhányi Gáborné
Sekrestyés: Szaluter Lajosné
Kántor: Gólya Eszter
Hitoktató: Hatvani Katalin

Ügyfélfogadás: kedd és péntek 15-16.30 óráig

templom10

Szentmiserend:

  • téli időszak (október-március): hétfő és szerda reggel 7 óra; kedd, csütörtök, péntek 17 óra; szombat 16.30

  • nyári időszak (április-szeptember): hétfő és szerda reggel 7 óra; kedd, szerda, csütörtök, péntek 18 óra; szombat 17.30

  • Vasárnap: 11 óra.

A Plébánián működő közösségek:

  • Szent Mónika Közösség vezető: Romhányi Gáborné
  • Tóalmási Kolping Család Egyesület: Sebők Andor

 

A Tóalmási Szent András Templom Története

A Váci egyházmegye 1317-1328 között készült térképén szilárd anyagból állított templommal tüntették fel Tóalmást, Almasiensis néven. A régi falazat elárulja, hogy talán a XI-XII. században állt már itt templom. A mai templomot erre az erős, 1 m vastag falú, várszerű romtemplomra építették.
A sokszögű gótikus szentélyhez a XVIII. Században építették a barokk hajót. A templom építéséről a középkorból nem maradt fel adat. A török alóli felszabadulás után 1687-ben, vagy néhány évvel később megjavították a gótikus templomot. 1697-ben már palánkkal körülvett, jól fedett, eléggé felszerelt templomról tesz említést a Canonica Visitatio. (A Canonica Visitatio rendszerét, vagyis a plébániák rendszeres látogatását Berkes András váci nagyprépost [1666-1729] tette általánossá.) 1710-ben vagy 1715-ben kibővítik és megáldják. 1734-ben temploma és plébániája jó állapotban van. 1746-ban torony épül. 1760-ban javítják. Az ősi szentély támpilléres, falában három – bizonytalan rendeltetésű – szegmentíves fülke van. A barokk hajó 12×8,5 méteres. A templom utolsó renoválása 2006 előtt 1979-81 között volt. Titulusa: Szent András. Plébánosait 1675-ig lehet visszavezetni. Historia Domusa 1846-ban kezdődik, 1869-től magyar nyelvű. A Historia Domus építésekre vonatkozó eseményeit külön kigyűjtöttük. Canonica visistatioja volt: 1697, 1716, 1725, 1746, 1777 és 1852-ben. Régebben az egyházközség elemi iskolát is fenntartott, 1943-ban a tanerők száma 7 fő.
A Váci Egyházmegye Levéltárában 1808. augusztus 6-i tervlap található Jakob Péts aláírással. 1858-ban a tető és a lapos mennyezet rossz állapotban volt. Cacciaritól fennmaradt egy terv a javításra (a színes tervet megtaláltuk a Váci Egyházmegyei Levéltárban, Alois Cacciari Zimmermeister in Waitzen domborpecsét van rajta. Orgonája 1860-tól, keresztelőkútja 1871-ből való. A toronysisakot 1932-ben bontották le. A templom bővítése 1941-43-ban volt napirenden, a háború miatt nem került rá sor.
Tehát az ősi gótikus magot 1710-15-ben bővítették, majd 1746-ban épült a torony és a mellette lévő helyiségek: Szent Sír kápolna, feljárat a kórusra és a toronyba. A sekrestye a hajóbővítéssel együtt készülhetett.

A Historia Domusból az építésre vonatkozó adatokat gyűjtöttük ki időrendben:

1869 Plébánia zsindelyezése
1871 Keresztelőkút készítése
1874 július 12, a főoltár 7 évre privilegizált oltár lett a püspöki okmány alapján. Augusztus 3-án befejeződött a sekrestye zsindelyezése, melyet Weigel György helybeli ácsmester készített 63 forintért.
1875 Jubileumi év! Május 13-án délután 4 órakor villám csapott a toronyba és a tetőbe, tűz nem volt, de károsodott a torony zsindelyezése, valamint a tető és födémszerkezetek. Az Első Magyar Általános Biztosítótársaság a kárt megtérítette. Nitzman József zsámboki kőműves és Szabó János ács három nap alatt javította ki a károkat és egyéb javításokat is elvégeztek. Július 10-n lettek készen.
1891 A templom belső festése és külső meszelése, plébánia átalakítása. Schuster Konstantin megyéspüspök 1700 forintot utalványozott. Filipcsics József volt a plébános, aki saját pénzét is a plébánia átalakítására fordította. Ugyancsak az ő idejében készült a templom tetőmegerősítése (új gerendák), a torony villámhárítója, a sekrestye kövezete.
1894 Vozarik Antal plébánossága alatt is átalakították a plébánialakot, a megyéspüspök 888 Ft-ot adott.
1896 Schuster Konstantin megyéspüspök 274 Ft-ot utalványozott a plébánialak javítására és átalakítására, valamint a templom külső fala alsó részének meszelésére. A plébános saját költségén az udvar templom felöli részét kertté alakította. 600 Ft adományt gyűjtöttek. Spóner József váci apátkanonok 200 Ft-ot, Wahrmann René 270 Ft-ot adományozott, a többit a hívek adták össze. Új tabernákulum és oltárfeszület készült 280 Ft-ért. A templomhajó téglaburkolatát kerámialapokkal borították 235 Ft-ért. Új Cancellus, padok, ajtók festése és javítása 71 Ft-ért. Az új főoltárt november utolsó hetében helyezték el, és advent első vasárnapján szentelték fel. A hívek adakozásából új Monstranciát vásároltak 35 Ft-ért. Ezévben létesült az „Úr koporsójának kápolnája”.
1897 Az összes keresztet (útszéli keresztek) újra festették, a váci központi Gondnokságtól kiutalványozott 28 Ft 40 krajcárért.
1902 Porubszky József plébános saját költségén új szószéket készíttetett.
1903 A templom felújítása: templom és torony zsindelyezése, vakolása és meszelése. A munkákat az Egyházmegyei Hatóság rendelte el, Jeney Mihály jászberényi vállalkozó május 15 és június 20 között végezte el 2275 koronáért.
1913 plébánia tetejének kijavítása. Templom külső tatarozása készült nyáron
1739,4 koronáért, melyből 1500 koronát a váci püspök fedezett. A hiányzó pénzt valamint a kézi és igás napszámot Tóalmás község biztosította.
1919 Tanítók viselkedése a kommün alatt: a legtöbb felekezeti tanító hűtlen lett esküjéhez.
1932 Templom külső tatarozása: az elpusztult toronysisak lebontása, elkorhadt gerendák cseréje, a két villámhárító kijavítása, a toronypárkányok lebádogozása, a templom tető fazsindellyel való kijavítása, külső felújítás. A költségeket az Egyházmegyei Hatóság fedezte a jóváhagyott költségvetés alapján, A munkákat Hinterreiter Mátyás és Lukács Mihály vállalkozók végezték 2000 pengőért.
1934 Egyházközségek megalakulás.
1935 Temetőrendezés.
1936 Templom belső restaurálása. A püspök nem engedélyezte a belső festést, de megengedte, hogy a két mellékoltár nagyobb férőhely nyerése céljából lebontassék és a főoltár, szószék újra festessék. A költségek ipari tőkéből nyertek fedezetet. A padokat, a sekrestye szekrényét és a szobrokat lefestették, a padok közét kitágították.
1941-43 Templom építési ügy. A püspök minden bérmálás alkalmával sürgette a templom bővítését. Felmerült az is, hogy a torony meghagyásával a templomot lebontanák és új nagyobb templom épülne. Templomépítési adót terveztek kivetni, melyet az Egyházmegyei Hatóság is jóváhagyott, de a Pénzügyminisztérium nem engedélyezte. Így ismét megfeneklett a templomépítés ügye.
1944 október 16. Tóalmás német megszállása.
1954 júliusban elkezdték a templom külső tatarozását, melyet november fejezték be. A héjazatot palára cserélték 1953 májusában.
1959 Gyűjtés a torony ablakaira.
1963 Szentély festése elkészült a templombúcsúra, azaz november 30-ra.
1964 Belső renoválás, ifj. Balogh Rafael kőműves végezte.
1965 áprilisában megkezdődtek a templomhajó festési munkálatai Dr. Dénes Jenő festőművész költségvetése szerint.
1966 Templomhajó és kórusrész festési munkái. Augusztusban Dr. Endrei Mihály püspök szentelte fel.
1967 A templom ereszcsatorna felújítása.
1968 Ifj. Balog Rafael kőműves felújította a lábazatot.
1981 Nyáron befejeződött a templom külső tatarozása (torony, tető, külső vakolás)
1987 Tervek a támfal készítésére.
1990 A támfal három év után a műkő lezárással elkészült.
1995 Padozat cseréje, torony javítása, csatornázás.
1997 A plébánia meszelése és az ajtók festése, garázs építése.
1998-2003 Mészáros Csaba plébániai kormányzó idejében nem lett vezetve Historia Domus.
2003- Dr. Mike Róbert c.kanonok, plébániai kormányzó befejezte a templom tetőcseréjét, és megerősítette a födémet a plébánia hátsó részét felújította. Ebben az évben hangosítást kapott a templom.
2004- az új képviselő-testület beiktatása, temetői út rendezése, a Szent Mónika közösség megalapítása.
2005- templom külső megvilágítása, Szent László szobor vásárlása és megszentelése, a villámhárító felszerelése.
2006- temetői ravatalozó felújítása, a templom külső és belső felújítása.