Állásajánlat a Tóalmási Művelődési Házban

Tóalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendeletben (a továbbiakban: EMMI rendelet) foglaltak alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET

a Tóalmási Művelődési Ház és Könyvtár

mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv

intézményvezetői beosztásának betöltésére

a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben (a továbbiakban: Mt.) foglaltak szerint.

Az igazgató munkaviszonya és annak időtartama:

A költségvetési szerv igazgatója az Mt. szerinti vezető állású munkavállalónak minősül, így foglalkoztatására a vezető állású munkavállalóra vonatkozó, a vezetői megbízás időtartamára szóló munkaszerződés megkötésével kerül sor.

Új munkaviszony létesítése esetén 3 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A vezetői munkakör:

A vezetői megbízás 2024. június 1. napjától 2029. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra szól.

Az intézmény vezetője egyszemélyi felelős az intézmény tekintetében, felelőse a feladatellátáshoz biztosított önkormányzati vagyon használatának és megőrzésének. Feladata az intézmény szakmai vezetése, a munkáltatói jogkörök gyakorlása, valamint a munkaköri leírásában meghatározott feladatok teljesítése.

A munkavégzés helye:

Az intézmény székhelye: 2252 Tóalmás, Rákóczi Ferenc utca 4-6. valamint az intézmény vezetésével és működtetésével kapcsolatos feladatellátáshoz kötődő telephelyek és helyszínek.

Pályázati feltételek:

 • Az EMMI rendelet 1. melléklet 9. pontjában meghatározott szakképzettségi, szakképesítési feltételeknek való megfelelés, azaz:
 1. felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés,
 2. végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő munkakörben legalább ötéves szakmai gyakorlat
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Az EMMI rendelet 4.§ (1) bekezdésében előírt államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó 120 órás képzés eredményes elvégzésének okirattal történő igazolása, vagy szándéknyilatkozat annak a megbízás kezdetétől számított két éven belüli elvégzéséről.

Az elbírálás során előnyt jelent:

 • kulturális rendezvények szervezésében szerzett gyakorlati tapasztalat,
 • irodai szövegszerkesztő programok és multimédiás eszközök használatában, internetes kommunikációban való jártasság.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • részletes szakmai önéletrajzot,

A pályázathoz csatolni szükséges:

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy annak megigényléséről szóló bizonylatot
 • felsőfokú végzettséget, szakirányú szakképzettséget, illetve szakirányú szakképesítést igazoló okiratok hiteles másolatát,
 • az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó képzés elvégzését igazoló tanúsítvány másolatát, vagy az annak elvégzéséről szóló szándéknyilatkozatot,
 • a szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolatát,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozatát, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére a pályázati anyaga tartalmának megismeréséhez.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. március 17.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatokat postai úton, személyesen, vagy elektronikus formában Tóalmás Község Önkormányzat Polgármesterének címezve (2252 Tóalmás, Fő tér 1-3., polgarmester@toalmas.hu) egy eredeti példányban kell benyújtani.

Ezt olvasta már?

Gyógymasszőr állás Tóalmáson

Tóalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet Gyógymasszőr munkakör betöltésére. Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Gyógymasszőr Orvos …

Vélemény, hozzászólás?