Tóalmás község honlapja

Pályázati felhívás – önkormányzati ingatlanok együttes értékesítése

Tóalmás Község Önkormányzata a következő pályázati felhívást teszi közzé:

 1. A pályázatot kiíró neve, székhelye: Tóalmás Község Önkormányzata, 2252 Tóalmás, Fő tér 1-3., Telefonszám: +29 427 147
 2. A pályázat célja: négy önkormányzati ingatlan együttes értékesítése.
 3. A pályázat jellege: a pályázat nyilvános, egy fordulós.
 4. Pályáztatásra kerülő ingatlanok adatai:

2076/1 hrsz-ú kivett zártkerti művelés alól kivett terület megnevezésű 881 m2 nagyságú, 840.000.-Ft értékű ingatlan.

2076/2 hrsz-ú kivett zártkerti művelés alól kivett terület megnevezésű 859 m2 nagyságú, 610.000.-Ft értékű ingatlan.

2002/35 hrsz-ú kivett zártkerti művelés alól kivett terület megnevezésű 58 m2 nagyságú, 30.000.-Ft értékű ingatlan.

2002/36 hrsz-ú kivett zártkerti művelés alól kivett terület megnevezésű 101 m2 nagyságú, 50.000.-Ft értékű ingatlan.

Az ingatlan per, teher és igénymentes.

Az ingatlanok induló ára:

2076/1 hrsz. 840.000.-Ft

2076/2 hrsz. 610.000.-Ft

2002/35 hrsz. 30.000.-Ft

2002/36 hrsz. 50.000.-Ft

 1. Pályázati feltételek:

Bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pályázhat, akinek az önkormányzattal szemben az ajánlat benyújtásának időpontjáig semmilyen lejárt esedékességű tartozása nem áll fenn. Természetes személy személyazonosító igazolvány bemutatásával, gazdasági társaság 30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány bemutatásával, egyéb szervezet pedig a szervezet közhiteles nyilvántartásba vételéről szóló – 30 napnál nem régebbi – igazolás és aláírási címpéldány bemutatásával vehet részt a pályázaton. Meghatalmazotti részvétel esetén, a meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

 1. Az ajánlatok benyújtásának helye:

Tóalmás Község Önkormányzata 2252 Tóalmás, Fő tér 1-3.

 1. Az ajánlatok benyújtásának módja:

Az ajánlatok benyújthatók postai úton. Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani. Az ajánlat minden oldalát aláírással kell ellátni. A borítékon a következő szövegrészt kérjük feltüntetni: „Pályázati ajánlat a Tóalmás, 2076/1. hrsz., 2076/2. hrsz., 2002/35. hrsz., 2002/36. hrsz. kivett zártkerti művelés alól kivett terület megnevezésű ingatlanok együttes megvételére” 

 1. A pályázatok elbírálásának szempontja:

A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és összességében a legelőnyösebb ajánlatot teszi. A pályázat elbírálásánál – azonos vételár-megajánlás esetén – előnyben részesül az az ajánlattevő, aki a vételárat egy összegben fizeti meg. A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést legkésőbb az elbírálástól számított 60. napon köti az Önkormányzat. A kiíró csak a pályázat nyertesével – vagy annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevő személlyel köt szerződést.

 1. Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:
 • pályázó nevét, címét, elérhetőségét (telefonszám, e-mail cím)
 • a pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy elfogadja-e a pályázati feltételeket,
 • a pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy semmilyen lejárt esedékességű tartozása nem áll fenn az Önkormányzattal szemben
 • a pályázónak egyértelműen nyilatkoznia kell az ingatlanért felkínált vételár nagyságáról (bruttó, egyösszegű, forintban megadott megajánlást kér a kiíró),
 1. Az ajánlatok benyújtásának határideje:
 2. december 4. 12:00 óra (a postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük).
 3. A nyilvános bontás ideje, helye:
 4. január 11. 17:00 óra, Tóalmás Község Önkormányzata (2252 Tóalmás, Fő tér 1-3.).
 5. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

A pályázó ajánlatához az elbírálástól számított 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik. Az ajánlattevő ajánlatát a benyújtási határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja.

 1. A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ szerezhető:

Kovács Magdolna polgármester telefonszám: +29 427 147, e-mail cím: polgarmester@toalmas.hu,

 1. Eredményhirdetés:

A pályázatokat Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság rendkívüli ülésén vizsgálja meg és javaslata alapján Tóalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el és dönt a pályázati eljárás eredményről vagy eredménytelenségről. Az eredményéről vagy eredménytelenségéről az Önkormányzat az elbírálást/döntést követő 3 munkanapon belül írásban tájékoztatja a pályázókat. A nyertes pályázóval az Önkormányzat által kötött adásvételi szerződés aláírására a polgármester jogosult.

 1. Egyéb információ:

Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást akár indokolás nélkül is eredménytelenné nyilváníthatja. A pályázati eljárásban csak olyan természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet vehet részt pályázóként, aki vállalja, hogy az Önkormányzattal szemben bármilyen jogügyletből kifolyó lejárt tartozását legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejéig teljes egészében kiegyenlíti. Ennek elmaradása esetén a pályázót ki kell zárni a pályázati eljárásból.

Az adásvételi szerződésben rögzítésre kerül, hogy az ingatlan értékesítése a jelenlegi műszaki és jogi állapotban történik. A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének költségei a vevőt terhelik. A késve érkezett pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti. A pályázati kiírás az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján és a honlapján (www.toalmas.hu) kerül meghirdetésre.

Ezt olvasta már?

Díjmentes zöldhulladék gyűjtésre szolgáló zsákok átvétele

Tisztelt Lakosság! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2024. februári zöldhulladék szállítás alkalmával megszűnt a járat által biztosított …

Vélemény, hozzászólás?