Tóalmás község honlapja

Hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek

A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával egyidejűleg kérelemre – külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal egyező időtartamra – megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását.

A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását követően is kérelmezhető. Ebben az esetben a meghatározott feltételek fennállását a kérelem benyújtásának időpontjára vonatkozólag kell vizsgálni, valamint a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet a kérelem benyújtásának napjától a fennálló rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény időtartamára állapítható meg.

A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetre való jogosultságot akkor kérelmezheti, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó jövedelemhatárok a következők:

 1. a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a havi nettó 51.300.- forintot,
 •  ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
 •  ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
 •  ha a nagykorú gyermek 18- 25 éve közötti és nappali tagozaton tanul.
 1. amennyiben a kérelmezőre és családjára nem vonatkozik az előző esetek egyike sem, akkor a jövedelemhatár havi nettó 47.025.- forint

Ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, úgy a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetre való jogosultságot is kérelmezheti, ha az alábbi feltételekből legalább egy fennáll:

 •  ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
 •  ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,
 •  ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.

Hogyan lehet kérni a jogosultságot?

A kérelmet a Tóalmási Polgármesteri Hivatalban, vagy a Segítőkéz Szociális Központban lehet kitölteni, melyben kollégáink segítséget nyújtanak.

 1. A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára a köznevelés terültén biztosított kedvezmények, támogatások, jogosultságok
 2. Óvodai fejlesztő program, képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók iskolai sikeressége érdekében óvodai fejlesztő programot, valamint képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítést (Integrációs Pedagógiai Rendszer) kell szerveznie az óvodának, iskolának. A programokban megvalósuló tevékenységek többek között: együttnevelés, egyéni tanulástámogatás a tanulók számára, a szülőkkel való kapcsolattartás, intézményfejlesztés. A programokról az óvodákban, iskolákban lehet tájékozódni.

 1. Arany János Tehetséggondozó Program. Arany János Kollégiumi Program és Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program

Az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program az érettségi megszerzéséhez és a felsőfokú tanulmányok folytatásához szükséges felkészüléshez, a sikeres szakmaszerzéshez nyújt tanulási, szociális, egészségügyi támogatást hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint rászoruló tanulók számára kollégiumi elhelyezéssel. Az Arany János Tehetséggondozó Programnak és az Arany János Kollégiumi Programnak előkészítő évfolyama is van, ezek a programok 5 évesek. Az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program 3 éves. A programokban megvalósuló tevékenységek többek között: tehetségsegítés, egyéni fejlesztési és tanulási tervek kialakítása, pályaválasztás segítése, tanulmányi versenyeken, kulturális és sportrendezvényeken való részvétel, szociális hozzájárulás biztosítása.

A 8. évfolyamos tanulók pályázat útján jelentkezhetnek a programokba, a pályázatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma jelenteti meg minden év szeptemberében (a programokról tájékozódni lehet az alábbi honlapon: www.ajtp.hu

 1. Az alapfokú művészetoktatásban való részvétel támogatása

Minden esetben ingyenes a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanuló részére az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel.

 1. A lemorzsolódás megelőzését szolgáló rendelkezések

A halmozottan hátrányos helyzetű tanuló esetében a tankötelezettség magántanulóként történő folytatásához az iskola igazgatójának be kell szereznie a gyermekjóléti szolgálat véleményét. Fizetési hátralék miatt a hátrányos helyzetű tanuló tanulói jogviszonya, kollégiumi tagsága nem szüntethető meg.

 1. Nyári gyermekétkeztetés

A hátrányos, és halmozottan hátrányos, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek a jogszabályban meghatározott esetekben jogosult a szünidei gyermekétkeztetésre.

dr. Szikszai Tibor jegyző

Ezt olvasta már?

Tájékoztató földi szúnyoggyérítésről

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre. A kezelés …

Vélemény, hozzászólás?